Corneliu Coposu: Principii călăuzitoare (2)   1 comment

Seniorul la masa de lucru

Seniorul la masa de lucru

Documente de arhivă.  

(Mulțumiri domnului Ioan Balan – Țărănist, NU Pavelist. Mai multe documente de arhivă puteți găsi pe pagina de Facebook Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. De asemenea, o colecție de fotografii de arhivă puteți găsi aici)

Din arhiva domnului Coposu. Schiță de program al PNȚCD pe baza principiilor creștin-democrate (Transcriere după documentul dactilografiat, actualizată ortografic.  Sublinierile  Seniorului)

1. Promovarea PNȚCD în U.E.C.D. (Uniunea Europeană Creștin Democrată) are o însemnătate deosebită. Partidul nostru este integrat în lumea civilizației europene, prin integrarea lui la uniunea care va domina în lume sfârșitul de mileniu. Partidul nostru s-a afiliat la Internaționala Creștin Democrată (I.C.D.) încă de pe când funcționa în clandestinitate (1987) iar în 1991 a fost primit ca membru cu statut de observator în U.E.C.D.

2. Cred că ideologia creștin-democrată a partidului nostru are perspectiva de a se impune cu autoritate în viața politică a României și de a cuceri majoritatea masivă a opiniei publice românești.
3. Este dificil să prezinți un program complex și atotcuprinzător care reprezintă alternativa noastră de guvernare, în cadrul restrâns al unui dialog de presă. Voi încerca să schițez câteva din principiile călăuzitoare ale acestui program, care credem noi că reprezintă soluția ieșirii țării noastre din impasul grav economic, social, politic și moral, în care ne aflăm, prăbușiți.
sigla pntcdOBIECTIVELE DE CĂPETENIE ÎNSCRISE ÎN IDEOLOGIA CREȘTIN-DEMOCRATĂ A PARTIDULUI NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT SUNT:

– Mobilizarea eforturilor națiunii pentru unificarea țării și reclădirea instituțiilor democratice anihilate de dictaturile comuniste;
– Promovarea idealurilor de libertate, solidaritate, umanism și reconstrucția spirituală și materială a țării.

Corneliu Coposu - Principii calauzitoare (2)

Corneliu Coposu – Principii calauzitoare (2)-pag. 1

Sarcina politică a democrației creștine este de a apăra valorile istorice ale trecutului și de a dezvolta perspective și strategii hotărâtoare în evoluția societății, în libertate și armonie.
De a promova simțul echității și al solidarității, precum și al toleranței față de convingerile personale ale indivizilor ca model de conviețuire socială.
Învățătura creștină prin concepția sa despre om și menirea lui constituie fundamentul etic și baza morală a politicii responsabile pentru soluționarea problemelor individuale și sociale de interes comun.

Democrația creștină recunoaște și respectă demnitatea omului. Viața persoanei, începând cu a copilului conceput, este intangibilă. Fiecare persoană este socotită unică și de sine stătătoare, emancipată integral de dreptul terților sau al colectivității de a dispune de libera sa afirmare.

Omul este răspunzător față de propria lui conștiință ‒ deci față de Dumnezeu ‒ care are dreptul și obligația majoră de a acționa în libertate și în mod responsabil pentru modelarea propriei lui vieți și a lumii înconjurătoare.
Individul se dezvoltă și trăiește liber în cadrul societății. Izolarea lui sau comprimarea manifestărilor lui în colectivități amorfe sunt nocive. Relațiile dintre oameni să se desfășoare în conformitate cu dogma iubirii aproapelui.
Democrația creștină recunoaște egalitatea în drepturi tuturor oamenilor. Bărbatul și femeia, colectivitățile etnice, religioase, sociale, profesionale trebuie să se bucure de drepturi egale, în efortul comun de propășire spirituală și materială a societății.
Diferențele de opinii trebuie confruntate deschis, civilizat, în respect reciproc, pornindu-se de la principiul că adevărul absolut nu este monopolul nimănui.
Tentativele de exercitare a presiunilor de orice fel pentru impunerea unor concepții sunt condamnabile. Ideologizarea politică este contraindicată.

Corneliu Coposu - Principii calauzitoare (2)

Corneliu Coposu – Principii calauzitoare (2)-pag. 2

Valorile fundamentale ale doctrinei național-țărăniste creștin democrate, pe care partidul nostru vrea să le transpună în viața socială a României sunt: democrația adevărată, morala creștină, patriotismul luminat și dreptatea socială. Aplicarea acestor valori se poate realiza într-o viață liberă, prin solidaritatea cetățenilor pe principiile de dreptate.
Libertatea omului are caracter social și este condiționată și îngrădită de libertatea oamenilor săi. Fiecare om este obligat să recunoască dreptul la libertate al celorlalți oameni.
Concepția Democrației Creștine asigură fiecărui om condițiile necesare indispensabile pentru libera afirmare a propriei sale personalități. Legăturile de dependență dintre oameni fac posibilă dezvoltarea unei adevărate libertăți.
Libertatea poate fi realizată numai prin modelarea vieții fiecărui individ, în conformitate cu principiul subsidiarității. Acest principiu se opune centralismului statal precum și împotriva colectivismului. Subsidiarismul presupune dreptul la rezolvarea tuturor problemelor prin decizie și acțiune liberă.
Sarcina partidului politic este să asigure libertăți și condiții materiale și spirituale optime pentru toți cetățenii și să îi apere de toate relațiile de dependență abuzivă și de sărăcie și opresiune.
Proprietatea garantată asigură spațiul de realizare a libertății individuale.
Partidul nostru militează pentru renunțarea Statului la toate sarcinile care pot fi îndeplinite de persoane particulare, de familii sau de grupuri private constituite în asociații benevole.
Principiul subsidiarității are valabilitate și pentru structura relațiilor dintre comunități și asociații libere și instituțiile de stat.
Libertatea se realizează prin responsabilitatea proprie a individului pentru deciziile luate și acțiunile îndeplinite.
Libertatea este indisolubil legată de obligația de autoapărare a valorilor sale prin efortul tuturor cetățenilor, în interiorul comunității și în afara ei.
Între individ și societate există un raport permanent de interdependență, care exprimă însuși natura socială a omului.
Indivizii au dreptul la solidaritate și obligația de a se comporta solidar.

Corneliu Coposu - Principii calauzitoare (2)

Corneliu Coposu – Principii calauzitoare (2)-pag. 3

Democrația creștină se opune individualismului egoist și colectivismului.
Solidaritatea este baza concepției de securitate socială. Solidaritatea și subsidiaritatea sunt noțiuni complementare. Democrația creștină promovează exercitarea dreptului la inițiativă și decizie a tuturor componenților societății.
Solidaritatea de grup este mijlocul de reprezentare eficientă a intereselor comune.
Fundamentul dreptății este egalitatea în libertate și demnitate a tuturor oamenilor și accesul lor la legi cu caracter egalitar. Dreptul dă posibilitatea de realizare a libertății. Adevărata dreptate constă în asigurarea de șanse egale pentru toți. Desigur că nu se poate realiza egalitatea absolută în existența umană a indivizilor, date fiind deosebirile naturale dintre oameni și dreptul fiecăruia de a-și organiza fără restricții activitatea și viitorul propriu. Însă fiecare om trebuie să dispună de posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de viață și de a-și conduce viața după propria lui dorință.
Democrația creștină propune luarea unor măsuri compensatoare, în favoarea categoriilor defavorizate care includ oameni lipsiți de capacitatea de a depăși obstacolele ridicate în lupta pentru existență. În această categorie intră copiii, bătrânii, bolnavii, invalizii, handicapații.
Democrația creștină ține seama de imperfecțiunile omenești și tinde la depășirea lor, prin străduința de a apropia societatea de perfecțiune, prin garantarea dreptului de folosire a tuturor șanselor pentru realizarea idealurilor individuale.
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat se consideră îndreptățit și obligat să remodeleze relațiile dintre valorile fundamentale interdependente, prin stabilirea unui raport optim pe temeiul moralei creștine între libertate, democrație, dreptate socială și patriotism luminat, în funcție de cerințele concrete ale momentului istoric. Aceste valori fundamentale trebuie să servească societății și fiecărui individ. Ele nu se limitează la unele categorii de oameni, nici la extinderea frontierelor, ci sunt chemate să creeze premisele dezvoltării libere și conștiente a personalității individului de pretutindeni.
Democrația creștină protejează căsătoria și familia, considerate forme stabilite de conviețuire umană și fundament al societății. Nici o altă formă de viață socială nu poate să le înlocuiască. Comunitatea persoanelor legate prin căsătorie pe viață presupune recunoașterea reciprocă a valorii personale a partenerului și împărțirea echitabilă a sarcinilor și a răspunderilor pentru copii. Democrația creștină consideră că munca depusă în cadrul familiei este o contribuție activă la contractul dintre generații. Fiecare generație are de îndeplinit sarcina de a se ocupa de supraviețuirea viitoare a societății prin copii și la asigurarea unei vieți decente pentru bătrâni.

Corneliu Coposu - Principii calauzitoare (2)

Corneliu Coposu – Principii calauzitoare (2) -pag. 4

Democrația creștină are preocupări majore privitoare la tineret. Ea promovează integrarea în conducerea societății a tinerilor, sprijinind pregătirea lor prin asigurarea dreptului la învățătură și la formarea profesională. În același timp sprijinește instruirea tineretului în conceptele morale și religioase.
PNȚCD consideră că după tragica experiență a opresiunii comuniste, care a denaturat și falsifica istoria, se impune o acțiune largă pentru cunoașterea adevărului istoric și însușirea sistematică a istoriei adevărate, cu toate aspectele ei pozitive și negative.
Munca este considerată ca un mijloc de existență și în același timp de auto-realizare a personalității. Pentru a se asigura dreptul omului la muncă, trebuie să se folosească toate posibilitățile existente și să se creeze noi posibilități. În același timp, o preocupare majoră trebuie să cuprindă asigurarea unor condiții umane de muncă și a timpului de refacere și agrement. Statul trebuie să sprijinească toate inițiativele individuale, fără însă să tindă la administrarea dirijată a timpului liber.
PNȚCD acordă o importanță deosebită societății și culturii țărănești și rolului capital pe care îl are agricultura pentru bunăstarea întregii populații.

Problema refacerii civilizației rurale, prin respectarea valorilor tradiționale și problema modernizării condițiilor de trai sunt obiectivele de căpetenie în programul partidului. În aplicarea acestui program se va proceda la revizuirea legii fondului funciar, la refacerea proprietății private în agricultură, la nivelul anului 1946, la asigurarea de credite ieftine, pe lungă durată, pentru exploatările agricole, procurare de șeptel și de mașini și unelte agricole și la elaborarea unui sistem operativ de sprijinire a loturilor agricole particulare, printr-o legislație adecvată. Democrația creștină sprijinește, garantează și apără proprietatea privată, pe care o consideră parte integrantă a libertății personale și structura de bază a economiei de piață.

Corneliu Coposu - Principii calauzitoare (2)

Corneliu Coposu – Principii calauzitoare (2) – pag. 5

Fundamentul spiritual al economiei de piață cu caracter social este format de principiul libertății responsabile născute din concepția creștină despre om și societate.
Economia socială de piață se întemeiază pe rentabilitate și dreptate socială, pe concurență, pe solidaritate și pe răspundere proprie și siguranță socială.
PNȚCD își propune dezvoltarea economiei de piață cu caracter social prin întărirea inițiativei personale și prin participarea cetățenilor la realizarea prograsului social economic al societății fără restrângerea drepturilor și libertăților individuale.
Economia socială de piață asigură pentru toți cetățenii libertatea personală, egalitatea șanselor, inviolabilitatea proprietății private, progresul social și ameliorarea condițiilor de viață.
Piața liberă ca formă organizatorică a economiei și democrația pluralistă ca formă organizatorică a statului.
Politica economică cu caracter social a PNȚCD are caracter umanist și promovează principiul subsidiarității. Repartizarea corectă și echitabilă a veniturilor propulsează rentabilitatea.
Economia socială de piață împletește în chip armonios ordinea pieții libere cu ordinea comandamentelor sociale.

Corneliu Coposu - Principii calauzitoare (2) -p6

Corneliu Coposu – Principii calauzitoare (2) – pag. 6

Stabilitatea valorii monetare este o premisă hotărâtoare pentru realizarea unei rentabilități economice de durată.
Cele mai importante sarcini ale unei politici sociale, axate pe prosperitatea cetățeanului, în viziunea principiilor creștin democrate sunt: apărarea omului de sărăcie, compensarea nevoilor familiale, asigurarea împotriva unor fenomene neprevăzute cu caracter destabilizator și garantarea îmbunătățirii necontenite a condițiilor generale de viață.
Principiile călăuzitoare ale concepției creștin democrate a PNȚCD urmăresc apărarea păcii, întregirea națională prin unirea cu Patria a teritoriilor românești ocupate în mod abuziv și realizarea unității europene, bazată pe respectarea drepturilor omului, colectivităților etnice și națiunilor.

 

 

Această prezentare necesită JavaScript.

sigla-rez-PNT-medres

One response to “Corneliu Coposu: Principii călăuzitoare (2)

Subscribe to comments with RSS.

  1. Pingback: Liviu Petrina: „Martor şi participant la unele dintre lucrările politice ale lui Corneliu Coposu” – o carte controversată

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

geaba, uhitto... blogdaproste...

un alt blog al lui Dan Iancu

Microgreens România

Ferma Fresh Microgreens - microplante pentru gastronomie și alimentație sănătoasă

Arheologie Radio📻Tv📺

Istoria programelor radio-tv din România.🇷🇴 Şi alte delicatese culturale. Dacă doriți să revedeți...

România Străveche - Ancient Romania

"În tot ceea ce sunt, în faptă sau în cuvânt, trăiesc, aşa cum pot, moştenirea străbunilor. Cei care au construit o cultură, o istorie şi o lume astăzi aproape uitată: România Străveche." "In all that I am, through my deeds and my words, I live, the best I can, the heritage of our forefathers - those who built a culture, a history, and a world that is nearly forgotten today: Ancient Romania." Mihai-Andrei Aldea

Lupul Dacic

Blog nationalist GETO-DAC !

11iunie.ro

Democrația sună bine!

JURNAℓ SCOȚIAN

IOAN-FLORIN FLORESCU, preot misionar la Edinburgh etc.

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

Cineva trebuie să rămînă pînă la sfîrșit.

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri care vin și pleacă :)

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Cabal in Kabul

Cabal in Kabul

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat: