Cine reprezintă PNȚCD?   1 comment

CONFERINŢA NAŢIONALÃ A SENATULUI PNȚCD – mai 2013
I

CONTEXTUL POLITIC

MAI EXISTĂ PNȚCD?

În urma subvertirii şi a sciziunii la care a dus infiltrarea conducerii PNŢCD de cãtre agenṭii partidelor a cãror alternare la putere asigurã continuitatea comunismului printr’un pluralism de parodie, se pune în mod firesc întrebarea: mai existã partidul lui Iuliu Maniu şi al lui Ion Mihalache, cãrora atât opinia publicã din ṭarã şi din Lumea Liberã îi atribuiau în unanimitate vocaṭia de a restaura democraṭia în România? Dupã ce rivalitatea regizatã dintre Aurelian Pavelescu şi Victor Ciorbea a reuşit sã spargã unitatea Partidului perceput ca deṭinãtorul legitimitãṭii democratice pe scena politicã a ṭãrii noastre tocmai pentru cã se împotrivise cu mai mare constanṭã şi mai multe sacrificii regimului de naturã criminalã şi de origine strãinã instaurat la 6 Martie 1945, şi sã ducã facṭiunile aglutinate în jurul acestor agenṭi cãtre PSD şi PDL – formaṭiile cele mai interesate de dispariṭia PNŢCD ca reper moral al vieṭii publice – problema continuitãṭii acestui partid model se pune în mod inevitabil.

Este evident cã grupurile ademenite cu promisiunea de mandate şi funcṭii publice gras remunerate – mai ales prin aferenta posibilitate de a lua parte la împãrṭirea pradei, singura activitate pentru care deṭinãtorii puterii post-decembriste s’au dovedit apṭi – spre alianṭe contra firii cu adversarii prin definiṭie ai democraṭiei, nu mai reprezintã pe niciun plan continuitatea de care echipele D-lor Ciorbea şi Pavelescu se mai revendicã pe calea formalismelor juridico-administrative inerente recunoaşterii oficiale de cãtre partidele neo-comuniste care-şi paseazã puterea în cadrul unei alternanṭe aranjate de serviciile secrete care au înlocuit Securitatea. Aceste facṭiuni au pãrãsit tranşeele şi meterezele democraṭiei, au trecut linia frontului, ducându-se cu arme şi bagaje în tabãra principalului adversar, atât al democraṭiei cât şi al PNŢCD.

1. CINE ESTE CALIFICAT SĂ REPREZINTE PNȚCD ÎN VIAȚA PUBLICĂ

Acestea fiind circumstanṭele, cine este actualmente autorizat şi calificat sã asigure continuitatea PNŢCD, sã-l reprezinte în mod legitim în viaṭa publicã? Altfel spus (spre simplificare): cui îi aparṭine astãzi prestigiosul partid care se confundã cu cauza democraṭiei şi a libertãṭii în mentalul colectiv al românilor?
În orice asociaṭie deṭinãtorii de drept ai factorilor care determinã personalitatea ei publicã – scopul declarat (doctrina), obiectivele fundamentale pentru realizarea cãrora s’a constituit, însemnurile distinctive, etc. – , alfel spus „proprietarii imaginii de marcã”, sunt membrii fondatori, adicã întemeietorii ei şi, cu timpul, aceia pe care aceştia i-au recunoscut ca demnii lor urmaşi. De n’ar fi astfel, invadarea adunãrilor generale de cãtre intruşii aduşi în acest scop ar asigura deturnarea asociaṭiei de la obiectivul ei definitoriu şi ar modifica identitatea acesteia – ceea ce zadarnic au încercat atâṭia agenṭi infiltraṭi în conducerea PNŢCD pânã când D-nii Ciorbea şi Pavelescu sã izbuteascã în cele din urmã.

A. SENATUL ŞI COMITETUL INTERIMAR DE CONDUCERE

Singura instanṭã a Partidului a cãrei infiltrare şi scindare a fost imposibilã, în ciuda multiplelor încercãri întreprinse, este Senatul. Acesta a rezistat tuturor manevrelor de captare la care a fost supus şi a respins categoric orice compromis cu forṭele cãtre care D-nii Ciuhandu, Miluṭ, Sârbu, Pavelescu şi Ciorbea au voit sã ducã PNŢCD dupã 2004. De girul Senatului – deṭinãtorul neconteststat al legitimitãṭii şi garantul continuitãṭii – depindea recunoaşterea grupului care-şi însuşea prin manipularea congreselor şi, ulterior, pe calea acṭiunilor în justiṭie, „conducerea oficialã” a Partidului.
Efectul rivalitãṭii organizate dintre facṭiunile Ciorbea şi Pavescu a fost vasta diversiune prin care s’a indus în rândurile militanṭilor PNŢCD ideea eronatã cã existenṭa unui partid este condiṭionatã de formalitãṭile judico-administrative pe care se întemeiazã „legalitatea lui oficialã”, cu alte cuvinte: recunoaşterea lui de cãtre putere. Un partid nu este un cadru juridic umplut cu substanṭã umanã pentru promovarea unor interese particulare – adicã o massã de manevrã. El este adunarea spontanã a celor însufleṭiṭi de un anume ideal, a cãror solidaritate are vocaṭia s’o organizeze în vederea traducerii în fapte a aspiraṭiilor comune prin acṭiuni politice bazate pe susṭinerea opiniei publice şi exercitarea puterii în stat. De aceea, „legalismul” facṭiunilor PNŢCD care au luptat în justiṭie pentru recunoaşterea lor „oficialã” este irelevant în privinṭa realitãṭii sociale: Partidul existã dacã este prezent în viaṭa publicã şi aceastã prezenṭã depinde de caracterul memorabil al luãrilor de poziṭie ale reprezentanṭilor lui şi de natura remarcabilã a acṭiunilor întreprinse de aceştia. Afirmarea în acest mod şi la acest nivel a fost asiguratã de Senat, nu de instanṭele alese ale celor douã facṭiuni „legaliste”.
Prestanṭa moralã şi discernãmântul politic al venerabilului sãu Preşedinte, D-l Nicolae Dascãlu, au întãrit prestigiul Senatului prin atitudinea intransigentã impusã de echipa acestuia.
La începutul anului 2012 Senatul era deja perceput ca expresia de necontestat a liniei politice care i-a adus Partidului reputaṭia de întruchipare a valorilor democratice în viaṭa publicã din România. O reputaṭie formal recunoscutã prin ṭinerea sub tãcere a oricãrei referiri a presei la partidul nostru.
Reacṭionând împotriva nefiinṭei cãreia alianṭele preconizate de D-nii Ciorbea şi Pavelescu hãrãzeau PNŢCD, precum şi a tot mai agresivelor tentative de acaparare a conducerii lui de cãtre aceştia, Senatul a declarat invalide mandatele pe care cei doi rivali pretindeau sã le exercite şi a decis sã asume el însuşi, cu titlu temporar, conducerea Partidului. În acest scop, adunarea lui de la 28 Februarie 2012 a votat cu numai douã abṭineri […] adoptarea unei decizii care instituie un Comitet de Conducere Interimarã alcãtuit din D-nii Varlam, Mihalache, Predescu şi Petrina, al cãrui mandat expirã la alegerea pe baze strict legale şi statutare, a unei conduceri pe deplin reprezentative.
Singurele declaraṭii semnificative şi singurele acṭiuni publice prin care Partidul s’a manifestat în ultimul an au avut loc din iniṭiativa Comitetului de Conducere Interimarã, la îndemnul sau cu aprobarea Preşedintelui Senatului. Constatând cã nu pot scinda Senatul, agenṭii infiltraṭi în sânul conducerii acestuia s’au strãduit sã ştirbeascã autoritatea moralã a preşedintelui Dascãlu, compromiṭându-i reputaṭia. Au încercat mai întâi sã-l compromitã printr’un dialog public cu Corneliu Vadim Tudor şi, mai apoi, sã-l implice într’o diatribã scandaloasã îndreptatã contra lui Corneliu Coposu de Silviu Petrescu, un bine cunocut agent al fostei Securitãṭi.

B. ALTE INSTANŢE CARE S’AU AFIRMAT CA APÃRÃTOARE/PROMOTOARE ALE TRÃSÃTURILOR DEFINITORII ALE PERSONALITÃŢII PNŢCD ŞI A AUTENTICEI LINII POLITICE A ACESTUIA

a) PRO PNŢCD
PRO PNŢCD este o asociaṭie constituitã imediat dupã abandonarea trãsãturilor care definesc personalitatea PNŢCD pe scena noastrã politicã cu prilejul fuziunii cu URR, în Martie 2005. Scopul sãu declarat este promovarea principiilor și valorilor reale ale PNȚCD, păstrarea identității acestuia.

b) GRUPUL DE REZISTENŢÃ DIN PNŢCD
Rezistența PNȚCDApãrut tardiv şi format mai ales din persoane devotate Partidului dar, din pãcate, puṭin dotate cu criteriile şi discernãmântul de care depinde judecata independentã ca temei al determinãrii fatã de idei, de fapte şi de oameni, Grupul de Rezistenṭã s’a afirmat pânã a se naște formal ca structurã de sprijin a lui Victor Ciorbea în confruntarea acestuia cu celãlalt impostor care încerca sã acapareze reprezentarea PNŢCD pe scena politicã: Aurelian Pavelescu. Aceastã formaṭie heteroclitã s’a manifestat echivoc, adoptând un „legalism” inocent, bazat pe falsa reṭetã a salvãrii PNŢCD, care ar consta în susṭinerea oarbã a „şefului democratic ales” pânã în pânzele albe, indiferent de trãdãrile cele mai vãdite la care acesta ar împinge Partidul.
A sfârşit prin a se desmetici, delimitându-se – ce-i drept cam timid – de fostul procuror comunist Ciorbea, atunci când acesta şi-a dat arama pe faṭã aderând la cea mai periculoasã dintre alianṭele politice constiuite de cei doi continuatori direcṭi ai sistemului oficialmente abolit în Decembrie 1989, aceea condusã de PSD-ul lui Ion Iliescu.

* * *

Senatul şi Comitetul Interimar de Conducere se felicitã de faptul cã şi alte grupuri de membri ai PNŢCD şi-au dovedit constanṭa şi temeinicia angajamentului politic respingând încercãrile elementelor infiltrate în conducerea Partidului Rezistenṭei Anti-comuniste de a-l aduce pe acesta la vadul formaṭiilor care întruchipeazã continuitatea comunismului în viaṭa politicã a României. Constatarea acestei cristalizãri a conştiinṭei naṭional- ṭãrãniste este de naturã a confirma trãinicia angajamentului nostru politic şi a ne convinge de potenṭialul proiectului nostru, de a readuce PNŢCD în centrul vieṭii politice, în vederea restaurãrii efective a democraṭiei în ṭara noastrã. Contãm aşadar pe sprijinul activ al acestor structuri nãscute din dorinṭa de a asigura continuitatea Partidului şi sperãm sã putem colabora cu ele în acṭiunea de revigorare pe care am iniṭiat-o .

Senatul și Comitetul Interimar de Conducere al PNȚCD

CONFERINŢA NAŢIONALÃ A SENATULUI
Sâmbãtã 18 Mai 2013

Reclame

One response to “Cine reprezintă PNȚCD?

Subscribe to comments with RSS.

 1. Cu sincera stima fata de Senatul partidului, totusi exista un statut pe care orice membru, fie el presedinte, senator sau membru de o zi, trebuie sa-l respecte. D-nul Ciorbea este senator PNL, deci nu mai reprezinta PNTCD, iar Pavelescu a fost exclus.
  In 19 octombrie a.c. a fost convocat de catre forurile statutare si legale un Congres, care va realiza unitatea si relansarea partidului. Atunci va fi ales presedintele partidului si forurile de conducere care vor reprezenta partidul.
  Senatorii partidului sunt niste membri de seama care au un rol important si de netagaduit in cadrul partidului, dar nicidecum nu pot inlocui organele de conducere ale partidului. Poate ca ar trebui si ar fi moral, dar nu este legal si statutar.

  Art.27. Senatul partidului

  Senatul este un for consultativ al conducerii centrale şi al organizaţiilor teritoriale, cuprinzând membrii vârstnici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de regulamentul partidului, asigurând continuitatea tradiţiei şi doctrinei partidului. Preşedintele senatului şi preşedinţii filialelor senatului participă cu drept de vot deliberativ la şedinţele tuturor forurilor de conducere de la nivelul respectiv. La şedinţele comitetelor participă cu drept de vot preşedintele senatului sau al filialei senatului şi doi membri desemnaţi de biroul de la nivelul respectiv.

  Apreciază

  Eugen Moiescu

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Lupul Dacic

Blog pentru unitate nationala GETO-DACICA !

11iunie.ro

Democrația sună bine!

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

De ce să lași lucrurile simple cînd pot fi complicate?

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri, poezie, fotografii, patrimoniu cultural

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

D&D: "Enjoy the silence!"

D&D: "Să trăim cât suntem în viaţă!”

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

Living With Dementia

reflections and prayers about how dementia affects my life and relationships

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: