Senatul PNȚCD – păstrător al doctrinei și identității partidului   Leave a comment

CONFERINŢA NAŢIONALÃ A SENATULUI
Sâmbãtã 18 Mai 2013
I I
Scos de pe scena politicã de conducerile impersonale mandatate cu lichidarea lui, cu activitatea limitatã la lupta juridiciar-administrativã dintre facṭiunile care-şi disputã reprezentarea lui „legalã”, Partidul a continuat sã fie prezent în viaṭa publicã numai datoratã iniṭiativelor Senatului. În ciuda ecoului lor redus din presã, declaraṭiile remarcabile ale Senatului şi acṭiunile memorabile ale acestuia, legate de chestiuni de relevanṭã majorã, aduse în actualitate de survenirea unor evenimente grave, au dovedit puterii şi unei pãrṭi a opiniei publice cã autenticul PNŢCD continuã sã existe şi cã supravieṭuirea lui este asiguratã de cãtre Senat, pe care diversele acṭiuni suscitate de PDL sau de PSD nu au reuşit sã-l scindeze sau sã-l capteze.
Pentru a-şi întãri la nivelul naṭional vocaṭia de a reprezenta Partidul pânã la ṭinerea în condiṭiile prevãzute de statut şi de lege a unui congres care sã desemneze o nouã conducere, Senatul are nevoie sã reînnoiascã legãturile cu Ţara şi sã-şi primeneascã echipa conducãtoare.
Credem cã este deosebit de util ca, în vederea adunãrii de Sâmbãta viitoare sã amintim cele câteva lucruri esenṭiale pe care senatorii delegaṭi de organizaṭiile judeṭene vor trebui sã le aibã în minte pentru a participa cu un maximum de folos pentru Partid la deciziile care se vor lua la Conferinṭa Naṭionalã.
Iatã aşadar ceea ce este, date fiind circumstanṭele, absolut necesar sã se cunoască despre Senat:

A – Ce este Senatul
Senatul este forul care asigurã continuitatea liniei politice a Partidului, având rolul specific de garant, depotrivã al doctrinei lui şi al tradiţiei lui de luptã.
Spre deosebire de Adunãrile Generale, care reprezintã în mod analitic tendinţele (interesele divergente) care se manifestã în substanţa Partidului (massa membrilor), Senatul este un ansamblu sintetic: el reprezintã Partidul pe planul esenţei, adicã – al principiilor care-i definesc personalitatea politicã.
De aceea – aşa cum o aratã şi respectabilitatea numelui sãu – Senatul nu este un ansamblu democratic ci un for al notabililor.
B – Cine sunt senatorii
Dacã Senatul este „academia” culturii de partid şi „busola” orientãrii politice a conducerii lui, senatorii sunt veteranii ale cãror amintiri şi experienţã constituie memoria vie a Partidului. Fireşte cã nu toţi veteranii au vocaţia sã devinã senatori: poziţia de senator al Partidului se meritã. Ea nu le este accesibilã decât celor venerabili, adicã veteranilor din care trecerea anilor şi activitatea depusã au fãcut nişte notabili.
Orice membru al PNŢCD are obligaţia sã cunoascã doctrina acestuia, dar nu are vocaţia s’o interpreteze. Pentru cã nu este pregãtit s’o facã. Continuitatea este asiguratã de tradiţie ca mijloc de transmitere în timp a informaţiei şi de iniţiere ca mod de a pãstra autenticitatea sensului şi plenitudinea mesajelor comunicate de la o generaţie la alta. Or, asimilarea corectã şi complectã a depozitului de cunoştinţe care definesc personalitatea Partidului (tradiţia) se face lent, prin comunicare personalã de la maestru cãtre novice, de la om la om (iniţierea). De aceea, depozitarii şi interpreţii naturali ai tezaurului spiritual al Partidului sunt veteranii lui.
Veteranii cunosc din proprie experienţã viaţa Partidului, pãstreazã amintirea personalitãţilor şi a evenimentelor care au punctuat etapele desvoltãrii lui, obiectivele în funcţie de care s’a fixat strategia lui, felul în care şi-a închegat şi îmbogãţit doctrina. Dar nu toţi veteranii au fost activi în zona în care se pregãteau şi se luau de-a lungul timpului deciziile importante şi desigur puţini i-au cunoscut personal pe cei care au condus destinele Partidului.
Evenimetele tragice care au marcat istoria noastrã dupã cotropirea României de cãtre Armata roşie au fãcut sã piarã în temniţele comuniste generaţia celor care ar fi trebuit sã readucã Partidul la viaţã dupã ieşirea lui din ilegalitate. În 1990 venerabilii lui veterani se numãrau pe degetele unei mâini. Ei s’au stins, din pãcate, fãrã sã fi avut timpul sã recruteze, sã formeze şi sã selecţioneze urmaşi cãrora sã le predea ştafeta spre a asigura durabil continuitatea Partidului. Aceasta a fost asiguratã spontan şi în mod firesc de cãtre veteranii cu staturã de leader a cãror autoritate, afirmatã prin ṭinutã şi competenṭã, a fost tacit sau explicit recunoscutã de cãtre întregul Partid – în detrimentul diferitelor conduceri paraşutate sau teleghidate dinafarã. Numai pânã la dispariṭia lui Corneliu Coposu din pãcate!
În PNŢ-ul resuscitat dupã 1989 ca PNŢCD, veteranii cu cele mai vechi şi mai însemnate state de serviciu au avut calitatea de membri fondatori ai noului Senat şi, cu acest titlu, le-a revenit sarcina reluãrii continuitãţii politice întrerupte a Partidului. Pe ei se bazeazã menţinerea tradiţiei şi de ei depinde iniţierea întru aceasta a noilor senatori.
Foştii deţinuţi politici care s’au distins prin demnitatea şi dârzenia de care au dat dovadã la închisoare sunt evident printre cei mai calificaţi pentru a veghea la conservarea prestigiului Partidului care întruchipeazã legitimitatea democraticã pe scena politicã româneascã, tocmai pentru cã a contribuit cu mai mare constanṭã şi mai însemnate sacrificii la lupta împotriva comunismului. Dar aceastã calificare este de naturã moralã, nu politicã. Detenţia şi rezistenţa nu sunt neapãrat aducãtoare de competenţe. Cei mai mulţi foşti deţinuţi politici nu sunt intelectualmente echipaţi pentru a face o analizã politicã coerentã şi încã mai puţin pentru a fi imuni la manipularea prin diversiune a opiniei publice care constituie modul de guvernare prin care neo-comuniştii au înlocuit teroarea Securitãţii. Dealtfel, diversiunea este o tehnicã pe care cele douã formaţii care şi-au împãrţit moştenirea PCR au reuşit s’o exporte şi la noi în Partid, ba chiar în Senat.
Respectabilitatea conferitã unor senatori de statele lor de serviciu ca luptãtori anti-comunişti şi autoritatea dobânditã prin prestaţiile care le-au adus notorietate în viaţa publicã, are ca efect implicit recunoaşterea lor ca leaderi naturali ai Senatului, prin identificarea membrilor acestuia cu aspiraţiile cãrora aceste figuri proeminente le dau expresie. În jurul acestor leaderi se coaguleazã mişcarea de asanare moralã şi de revigorare politicã a PNŢCD-ului redus la anonimatul politic de succesiuea de conduceri controlate de agenţi infiltraţi în scopul obliterãrii principalului reper al restaurãrii democratice. Pentru cã ṭelul real al comuniştilor reprezentaţi pe scena politicã de PSD şi PDL (cu de sateliţii lor) este lichidarea totalã a înseşi condiţiei democraţiei – anti-comunismul, al cãrui campion este încã PNŢCD. Atâta vreme cât foştii comunişti continuã sã deṭinã puterea, cine nu este un anti-comunist activ nu este un democrat credibil.
C – Care este rolul actual al Senatului
În PNŢ-ul resuscitat dupã 1989 ca PNŢCD, veteranii cu cele mai vechi şi mai însemnate state de serviciu au avut calitatea de membri fondatori ai noului Senat şi, cu acest titlu, le-a revenit sarcina pãstrãrii continuitãţii politice a Partidului. Pe ei se bazeazã menţinerea tradiţiei de luptã şi de ei depinde iniţierea întru aceasta a noilor senatori, cãrora le va reveni definirea strategiei de proiectare spre viitor a obiectivelor fundamentale care determinã perenitatea PNŢCD pe scena politicã a României.
Pentru aceste motive este deosebit de important în acest moment rolul catalizator şi dinamizant al personalitãṭilor cu staturã de lideri, începând cu aceia care şi-au dovedit capacitatea de a revigora Senatul, scoţându-l din inerţia pasivã, adeseori subalternã, care-i caracteriza pânã recent poziţia faţã de şefii facţiunilor care rivalzeazã pentru a vinde în folos propriu imaginea prestigioasã a PNŢCD – o tranzacţie a cãrei reuşitã este nemijlocit condiṭionatã de cauţiunea seniorilor Partidului. Senatului îi revine în aceastã fazã tranzitorie a vieṭii Partidului identificarea, formarea, verificarea, selecṭionarea şi promovarea personalitãṭilor care vor trebui sã gereze dinamica refacerii PNŢCD pe întreg teritoriul Ţãrii.
Lista candidaţilor pentru alegerea instanṭelor conducãtoare ale Senatului se face conform criteriilor de eligibilitate stabilite de membrii fondatori în vederea garantãrii continuitãţii Partidului reînfiinţat de ei. Pentru cã în orice asociaṭie deṭinãtorii de drept ai identitãṭii ei, reprezentate de „imaginea de marcã” – scopul declarat (doctrina), obiectivele fundamentale pentru realizarea cãrora s’a constituit şi însemnurile distinctive – sunt întemeietorii ei şi aceia recunoscuṭi de aceştia ca demnii lor urmaşi. De n’ar fi astfel, invadarea adunãrilor generale de cãtre intruşii aduşi în acest scop ar asigura deturnarea asociaṭiei de la obiectivul ei definitoriu şi i-ar modifica identitatea. Candidaṭii trebuie sã fi dovedit capacitatea de a reprezenta cu cinste şi competenṭã Partidul şi de a-l servi cu devotament – recte cu dãruire, ceea ce înseamnã în mod dezinteresat (motivarea meritului, spre deosebire de a ambiṭiei, este dezinteresatã).
Scos de pe scena politicã de conducerile impersonale mandatate cu lichidarea lui şi cu activitatea limitatã la lupta juridiciar-administrativã dintre facṭiunile care-şi disputã reprezentarea lui, Partidul a continuat sã fie prezent în viaṭa publicã numai datoratã iniṭiativelor Comitetului de Conducere înfiinṭat de Senat când acesta a hotãrît sã-şi asume conducerea Partidului pentru a-l salva de la pieriea prin derivele Ciorbea şi Pavelescu. În ciuda reducerii ecoului lor în presã, declaraṭiile remarcabile adoptate de Senat şi acṭiunile memorabile întreprinse de acesta, pe teme de importanṭã majorã, aduse la ordinea zilei de survenirea unor evenimente importante sau apariṭia unor probleme grave, au dovedit puterii şi unei pãrṭi a opiniei publice cã autenticul PNŢCD existã, cã el supravieṭuieşte prin Senat, pe care, în ciuda diverselor acṭiuni întreprinse în acest scop, niciuna din facṭiunile suscitate de voinṭa de absorbṭie a PDL şi PSD nu a reuşit sã-l scindeze sau sã-l capteze.
În conjunctura actualã, când revenirea PNŢCD pe scena politicã este condiṭionatã, în ordinea prioritãṭilor, de asanarea substanṭei sale umane şi de revigorea capacitãṭii lui de luptã, Senatul, cãruia îi revin iniṭiativa şi rãspunderea acestei reconstrucṭii sociale, are nevoie de o conducere fermã, energicã şi competentã. Şi – mãcar acum, deoarece acest lucru nu corespunde temperamentului individualist al românului, – membrii ei trebuie sã-şi înveṭe ceea ce este spiritul de echipã deoarece activitatea, la acest nivel, este paralizatã de competiṭia dintre colaboratori.
Asanarea moralã şi revigorarea politicã a Partidului este o acṭiune de lungã duratã care implicã abandonarea temporarã a participãrii la lupta pentru exercitarea puterii în stat – pe planul local ca şi la nivel naṭional. Aceasta nu va putea fi reluatã decât atunci când PNŢCD îşi va fi refãcut forṭele şi-și va fi regãsit baza adeziunii sociologice şi electorale care sã-i aducã susṭinerea indispensabilã angajãrii într’o astfel de competiṭie pe terenul controlat de forṭele neo-totalitare care monopolizeazã alternanṭa.
Senatul și Comitetul Interimar de Conducere al PNȚCD

CONFERINŢA NAŢIONALÃ A SENATULUI
Sâmbãtã 18 Mai 2013

 

 

Reclame

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Lupul Dacic

Blog pentru unitate nationala GETO-DACICA !

11iunie.ro

Democrația sună bine!

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

De ce să lași lucrurile simple cînd pot fi complicate?

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri, poezie, fotografii, patrimoniu cultural

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

D&D: "Enjoy the silence!"

D&D: "Să trăim cât suntem în viaţă!”

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

Living With Dementia

reflections and prayers about how dementia affects my life and relationships

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: